Personuppgiftspolicy

Inledning

Förebildarna är en del av Ung Handlingskraft Sverige Ideell Förening, 802498-6146, och verkar för att utveckla och lyfta positiva förebilder genom upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande och påverkanskampanjer. Förebildarnas målgrupp är ungdomar mellan 16-25 år.

Förebildarna värnar om den personliga integriteten. Vår personuppgiftsbehandling utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vi jobbar för att tillvarata dina rättigheter.

Denna personuppgiftspolicy är ett levande dokument och kan komma att ändras beroende på rättsläget samt om verksamhetens arbetssätt förändras.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är de uppgifter som kan leda till dig direkt eller indirekt som person så som till exempel namn, adress, telefonnummer och så vidare. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, så som att till exempel samla in personuppgifter, lagra, bearbeta, radera eller sprida dem.

Alla personuppgifter under behandling hos Förebildarna behandlas konfidentiellt. Förebildarna garanterar att alla medarbetare är införstådda med att personuppgifter är sekretessbelagda samt att alla berörda medarbetare och eventuella personuppgiftsbiträden har tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta samt de uppgifter som är relevanta för ändamålet. Nedan följer exempel på de personuppgifter vi oftast behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelseår
 • Foton

Ändamål och laglig grund

Hos Förebildarna behandlas dina personuppgifter rättvist och lagligt enligt dataskyddsförordningens och andra tillämpliga regler. Alla personuppgifter som behandlas är relevanta och begränsade till de ändamål vilka de samlats in för.

Vi behandlar främst personuppgifter för att kunna fullgöra våra utbildningar, workshops och andra typer av sammankomster i utbildningssyfte.

För de personuppgifter som inhämtas i samband med något av Förebildarnas utbildningsprogram är ändamålet att just kunna fullgöra en ansökningsprocess dvs. att kunna återkoppla och ta kontakt med personer i processen. Även under deltagandet i utbildningen samt därefter som medlemmar i föreningen sparas de kontaktuppgifter som angivits vid ansökan. Den lagliga grunden är samtycke.

Som medlem i föreningen sparas dina kontaktuppgifter dels för att kunna sammanställa ett aktuellt medlemsregister, dels för att kunna erbjuda våra alumner information om verksamheten, vidareutbildningar och annat som kan komma medlemmarna till nytta. Medlemmar kan närsomhelst välja att utträda ur föreningen.

Foton som tas under deltagande i någon av våra utbildningar används i marknadsföringssyfte för organisationen i stort men också specifika utbildningar. Den lagliga grunden är även här samtycke.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter vi får när du anlitar oss
 • Uppgifter vi får när du anmäler dig till någon av våra utbildningar
 • Uppgifter vi får när du blir medlem
 • Uppgifter vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss, ex. via mail.

Utlämning av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part så länge det inte är nödvändigt för att fullfölja förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du själv samtyckt till detta.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

Medlemmar i föreningen ingår medlemskap, vanligen över 1-2 år, varefter medlemskapet automatiskt avslutas, såvida medlemmen inte deltagit i någon ytterligare aktivitet som på det sättet förnyar medlemskapet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Ung Handlingskraft Sverige Ideell Förening, Stena Center 1D, 412 91 Göteborg. För kontakt med föreningen maila: info@forebildarna.se.

Rättigheter & Skyldigheter

Som registrerad har du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter som finns för behandling hos oss och du har även rätt att invända mot hur uppgifterna används. Vidare ska personuppgifterna vara korrekta vilket innebär att i fall då du önskar att vi rättar personuppgifter så är vi skyldiga att göra det. Vill du att dina personuppgifter raderas hos oss eller har du några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, maila info@forebildarna.se.

I händelse av personuppgiftsincident, vilket innebär att personuppgifter sprids, kommer vi att informera dig som registrerad om detta och även rapportera om incidenten till Integritetsmyndigheten, tidigare datainspektionen. Detta enligt dataskyddsförordningens Artikel 33 men självklart även för att vi är måna om att varje registrerad ska känna sig trygg med sin behandling hos oss.

Som registrerad har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen som vi genomför strider mot dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsmyndigheten (tidigare datainspektionen) som du hittar på www.datainspektionen.se.